03 Oct, 2023
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Technológia

Plazma je z fyzikálneho hľadiska zionizovaný plyn zložený z iónov, elektrónov a tiež z neutrálnych častíc. Vzhľadom na to, že sa v plazmovom oblúku dosahujú veľmi vysoké teploty používa sa plazma v priemysle na tepelné delenie kovových materiálov. Princíp rezania plazmou spočíva v tom, že sa neutrálny plyn (môže to byť aj stlačený vzduch) vženie vysokou rýchlosťou cez dýzu do elektrického oblúka, ktorý sa zvyčajne vytvára vysokonapäťovou iskrou, čím sa tento plyn zionizuje uzatvorí sa elektrický obvod s povrchom kovového materiálu. Vytvorí sa tak plazmový oblúk vysokej teploty, ktorý  roztaví kov určený na rezanie a plyn prúdiaci vysokou rýchlosťou zároveň odstráni roztavený kov z reznej medzery. Samotné vytvorenie plazmového oblúka prebieha v praxi v dvoch krokoch. V prvom kroku sa vytvorí vysokonapäťová iskra s malým prúdom cez ktorú prúdi plyn vysokou rýchlosťou, v momente jeho zionizovania a uzatvorenia elektrického obvodu sa v druhom kroku prepína režim na nízke napätie a vysoký prúd.

 

 

Výhody:
• relatívna cenová dostupnosť a jednoduchšie technologické zariadenia,
• prenosnosť, mobilita a kompatibilita technologických zariadení,
• možnosť delenia rôznych kovových materiálov,
• vysoká rýchlosť technologického procesu, najmä v novšej technológii a automatizovaných zariadeniach.

Obrábanie laserom alebo laserové obrábanie je druh obrábania materiálov, pri ktorom sa na odber materiálu využíva pôsobenie vysoko koncentrovaného zväzku fotónov vyžarovaného z hlavice lasera. Je to obrábanie tepelnou energiou – pri laseroch sa vysoko koncentrovaná svetelná energia, sústredená na malú plochu obrobku, mení na tepelnú. Najčastejšie sa používa na rezanie a pri zhotovovaní presných otvorov.